en en

Komuniké o nových opatreniach NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 12. decembra 2017 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

Dôvodom vypracovania opatrenia sú legislatívne zmeny vyplývajúce z implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky a povinnosti dohliadaných subjektov predkladať údaje príslušným orgánom dohľadu vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorými sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ, L 173, 12.6.2014) v platnom znení a príslušných delegovaných nariadení. V kontexte premietnutia predmetných legislatívnych zmien do právneho poriadku Slovenskej republiky vyplynuli okrem zmeny existujúcich aj nové vykazovacie povinnosti pre obchodníkov s cennými papiermi. Účelom týchto vykazovacích povinností je zabezpečenie účinného monitorovania trhu a v prípade potreby aj prijatie včasného a efektívneho opatrenia zo strany príslušného orgánu dohľadu. Opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.

BR NBS schválila opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Dôvodom vypracovania opatrenia sú legislatívne zmeny vyplývajúce z implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky a povinnosti dohliadaných subjektov predkladať údaje príslušným orgánom dohľadu vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorými sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ, L 173, 12.6.2014) v platnom znení a príslušných delegovaných nariadení. V kontexte premietnutia predmetných legislatívnych zmien do právneho poriadku Slovenskej republiky vyplynuli okrem zmeny existujúcich aj nové vykazovacie povinnosti pre obchodníkov s cennými papiermi. Účelom týchto vykazovacích povinností je zabezpečenie účinného monitorovania trhu a v prípade potreby aj prijatie včasného a efektívneho opatrenia zo strany príslušného orgánu dohľadu. Opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Schváleným opatrením sa zabezpečuje kontinuálne vypracúvanie a predkladanie údajov do Národnej banky Slovenska, v súlade s novými pravidlami pri úprave oceňovania aktív podľa nového účtovného štandardu IFRS 9, uplatňovaného pre banky a pobočky zahraničných bank na území Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú zmien vyvolaných balíkom MiFID II / MiFIR a ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu.

Cieľom vypracovania opatrenia je zabezpečenie zberu údajov od veriteľov a iných veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské a iné úvery v nadväznosti na národnú legislatívu. Získané údaje slúžia na plnenie úloh Národnej banky Slovenska, regulačnej autority, v oblasti výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.