en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. januára 2008) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila pravidelnú Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS. Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. BR NBS prerokovala a schválila Stratégiu Národnej banky Slovenska v oblasti dohľadu nad finančným trhom. BR NBS prerokovala materiál Správa o finančnej stabilite za prvý polrok 2007. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

V prvom polroku 2007 pretrvávali priaznivé vnútorné podmienky pre finančnú stabilitu na Slovensku, a zároveň sa prehlbovali riziká v externom prostredí. Tie prudko narástli v auguste 2007, keď zhoršujúca sa úverová disciplína na trhu s rizikovými hypotékami v USA sa preliala na trhy prenosu kreditných rizík (trh s cennými papiermi krytými úvermi). Následne neistota medzi účastníkmi trhu viedla k obmedzeniu voľnej likvidity na peňažných trhoch vyspelých krajín. Finančný systém SR nebol touto udalosťou priamo významne dotknutý. Takisto nepriame negatívne efekty (cez pokles výkonnosti globálnej ekonomiky) na domácu finančnú stabilitu hodnotíme ako relatívne slabé. Z pohľadu vnútorných faktorov pre finančnú stabilitu treba zvýšenú pozornosť venovať kreditným rizikám, súvisiacim so zmierňovaním úverových štandardov, úverovaním malých a stredných podnikov a nízkopríjmových domácností.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.