en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

3. júna 2024 sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

 • Banková rada NBS prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – máj 2024. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS.
 • Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu.

  Opatrenie je vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 67 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Opatrenie je vypracované ako nový právny predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje štruktúra výkazov, ich rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto ich predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Novými výkazmi sa pre dohliadané subjekty upravuje preukazovanie plnenia oznamovacích a informačných povinnosti Národnej banke Slovenska, ktoré vyplývajú z pôsobnosti zákonov upravujúcich oblasť starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia a sú pre výkon dohľadu potrebné.

  Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
 • Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

  Opatrenie je vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 55a ods. 6 písm. d) a § 105 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Opatrenie upravuje rozsah informácií uvádzaných v ročnej a polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej a polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „správy o hospodárení“), spôsob ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.

  Predložené opatrenie nadväzuje na platné opatrenie Národnej banky Slovenska č. 229/2016 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (ďalej len „opatrenie č. 229/2016 Z. z.“). Nové znenie zohľadňuje a zapracováva poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe, a to aj  s prihliadnutím na obsah správ o hospodárení vymedzený v § 105 ods. 6 a 7 zákona a na doterajšiu duplicitu niektorých informácií predkladaných Národnej banke Slovenska.

  Uplatňovanie nového opatrenia zároveň predpokladá zníženie administratívnej záťaže pre dôchodkové správcovské spoločnosti ako subjekty dohliadané Národnou bankou Slovenska. Vzhľadom na rozsah zmien v jednotlivých výkazoch, prostredníctvom ktorých sa v súčasnosti predkladajú správy o hospodárení, Národná banka Slovenska vypracovala nové opatrenie, ktorým sa zruší a nahradí opatrenie č. 229/2016 Z. z.

  Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
 • Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Návrh opatrenia je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 65 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Opatrenie upravuje rozsah informácií uvádzaných v ročnej a polročnej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ročnej a polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „správy o hospodárení“), spôsob ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania. Predložené opatrenie nadväzuje na platné opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „opatrenie č. 3/2016“).

  Nové znenie zohľadňuje a zapracováva poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe, a to aj s prihliadnutím na všeobecné vymedzenie obsahu správ o hospodárení podľa § 65 ods. 7 zákona a na doterajšiu duplicitu niektorých predkladaných informácií Národnej banke Slovenska. Uplatňovanie nového opatrenia zároveň predpokladá zníženie administratívnej záťaže pre doplnkové dôchodkové spoločnosti ako subjekty dohliadané Národnou bankou Slovenska. Vzhľadom na rozsah zmien v jednotlivých výkazoch, prostredníctvom ktorých sa predkladajú správy o hospodárení, Národná banka Slovenska vypracovala nové opatrenie, ktorým sa zruší a nahradí opatrenie č. 3/2016.

  Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.