en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (13. marca 2012) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS na svojom dnešnom zasadnutí schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k  31. 12. 2011.

NBS vykázala za rok 2011 stratu vo výške 76 734 tis. EUR (za rok 2010 vykázala stratu 515 173 tis. EUR). Banková rada rozhodla, že strata bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov a bude krytá z budúcich ziskov NBS.

Hospodársky výsledok banky za rok 2011 bol negatívne ovplyvnený nerealizovanými stratami z ocenenia z dôvodu poklesu trhových cien finančných nástrojov v celkovej výške 461 988 tis. EUR (strata 673 530 tis. EUR za rok 2010) vplyvom krízovej situácie na európskych finančných trhoch.

Hlavným zdrojom výnosov NBS v roku 2011 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 629 631 tis. EUR (417 293 tis. EUR za rok 2010) a úrokové výnosy z derivátov v sume 337 814 tis. EUR (221 338 tis. EUR za rok 2010).

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2011 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2010 vo výške 1 697 tis. EUR. Čistý príjem NBS z prerozdelenia menového príjmu za rok 2011 bol vo výške 15 408 tis. EUR (6 192 tis. EUR za rok 2010). Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa medzi jednotlivé centrálne banky rozdeľujú koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB v súlade s čl. 33.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. V súvislosti s úročením pohľadávky z prevodu devízových rezerv do ECB v celkovej hodnote 399 444 tis. EUR prijala NBS od ECB v roku 2011 úrok vo výške 4 301 tis. EUR (3 442 tis. EUR za rok 2010).

Čisté prevádzkové náklady NBS za rok 2011 predstavovali 60 073 tis. EUR (57 005 tis. EUR v roku 2010) a čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí tvorili sumu 5 868 tis. EUR (12 337 tis. EUR v roku 2010).

Ročná účtovná závierka NBS bude spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2011 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora bude publikovaná vo Výročnej správe NBS za rok 2011.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníčky Márie Poldaufovej

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p.
a do predaja sa dostanú v máji 2012.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Pavla Károlyho.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, štátny podnik
a do predaja sa dostanú v júni 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.