en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (18. marca 2008) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivan Šramka.

BR NBS schválila účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. 12. 2007 a zobrala na vedomie správu nezávislého audítora vypracovanú audítorskou firmou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a audítor v správe vyjadril názor, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2007 a výsledok jej hospodárenia za uvedený rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a predpismi ECB. Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2007, správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska budú spoločne predložené Národnej rade Slovenskej republiky.

BR NBS prerokovala a schválila Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2007. Správa bude predložená Národnej rade Slovenskej republiky do 31. marca 2008. Národná banka Slovenska vykázala za rok 2007 stratu vo výške 19,5 mld. Sk. Banková rada rozhodla, že strata zostane neuhradená a bude krytá z budúcich ziskov a z vlastných zdrojov NBS.

BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska z …/2008 o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom tejto vyhlášky je ustanoviť vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienok primeranosti vlastných zdrojov.

NBS vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov opatrenie o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely. Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.