en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (20. marca 2007) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. 12. 2006 a zobrala na vedomie správu nezávislého audítora vypracovanú audítorskou firmou Ernst & Young, spol. s r.o.

Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a audítor v správe vyjadril názor, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2006 a výsledok jej hospodárenia za uvedený rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a predpismi ECB.

Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2006, správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska budú predložené Národnej rade Slovenskej republiky.

BR NBS schválila Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2006. Národná banka Slovenska vykázala za rok 2006 stratu vo výške 45,1 mld. Sk. Banková rada rozhodla, že strata zostane neuhradená a bude krytá z budúcich ziskov NBS a z ostatných zdrojov.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. – 4. štvrťrok 2007.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.