en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

20. júna 2022 sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – leto 2022, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS posúdila mieru rizík cyklického charakteru a schválila Makroprudenciálny komentár – jún 2022. Bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov. Novelou rozhodnutia NBS implementuje zmeny vyplývajúce z pravidelnej ročnej aktualizácie právneho rámca pre implementáciu menovej politiky Eurosystému schválené Radou guvernérov ECB a niektoré ďalšie zmeny. Týkajú sa najmä oblasti aktív akceptovaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, vrátane ukončenia platnosti niektorých dočasných opatrení zavedených v apríli 2020 na zlepšenie dostupnosti akceptovateľného kolaterálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Súčasťou novely sú aj viaceré úpravy technického charakteru a doplnenia na zlepšenie zrozumiteľnosti právnych aktov.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila rozhodnutie o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK), ktoré vychádza v súvislosti s prechodom systému TARGET na novú, konsolidovanú platformu, a to s účinnosťou od 21. novembra 2022.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018. Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 67 až 82 zákona o bankách na udelenie predchádzajúceho súhlasu pre banku, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona o bankách. Opatrenie nadobúda účinnosť 8. júla 2022.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.