en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 20. júna 2023 sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila Výročnú správu NBS za rok 2022. Výročná správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – leto 2023, ktorý bude prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS  posúdila mieru proticyklického vankúša a schválila Makroprudenciálny komentár – jún 2023, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.
Opatrením boli zrušené Hlásenie o odmeňovaní a Hlásenie o podvodoch a bol ustanovený osobitný spôsob pre vypracúvanie a predkladanie Hlásenia o plánoch financovania.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. júna 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.