en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 11. júla 2023 sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila strategickú alokáciu aktív investičných rezerv NBS.

BR NBS vzala na vedomie materiál Štrukturálne výzvy, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.

Opatrením sa mení spôsob predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami Národnej banke Slovenska z listinnej podoby na elektronickú, pričom povinný subjekt bude povinné údaje predkladať elektronicky prostredníctvom systému Štatistický zberový portál. Opatrením sa zároveň aktualizuje rozsah predkladaných údajov potrebných na výkon dohľadu nad devízovým miestom, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami.

Týmto opatrením sa prechádza na praktickejšiu, elektronickú podobu vykazovania, ktorou sa zabezpečí efektívnejšia spracovateľnosť údajov a zároveň sa mení obsah predkladaných údajov. NBS opatrením reflektuje  potreby aplikačnej praxe pri výkone dohľadu a požiadavky vyplývajúce z regulácie boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.