en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (14. mája 2013) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.

Opatrením sa zohľadňujú zmeny v Devízovom zákone a skúsenosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z aplikačnej praxe pri vykonávaní devízového dohľadu.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o Všeobecných obchodných podmienkach prístupu do dátovej siete UNIVERZAL-NET.

Rozhodnutie stanovuje pravidlá prístupu k novej infraštruktúre neverejnej dátovej siete UNIVERZAL-NET, ktorú Národná banka Slovenska využíva na zabezpečenie prístupu bánk a pobočiek zahraničných bánk k vybraným informačným systémom NBS. Prevádzku pôvodnej infraštruktúry dátovej siete UNIVERZAL-NET Národná banka Slovenska ukončí do 31. marca 2014.

BR NBS schválila Návrhy Memoránd o porozumení s príslušnými orgánmi dohľadu mimoeurópskych krajín podľa smernice Rady 2011/61/EÚ.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.