en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (1. apríla 2008) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní. Cieľom návrhu opatrenia je zabezpečiť plnú implementáciu Smernice Komisie 2007/16/ES zo dňa 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov, a to prevzatím jej článkov do textu opatrenia. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2008.

BR NBS prerokovala materiál Memorandum of Understanding on cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on Cross-border Financial Crisis Situations.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.