en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 27. júla 2021 sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila materiál Návrh na vyjadrenie súhlasu s účasťou Slovenskej republiky na všeobecnej alokácii osobitných práv čerpania v Medzinárodnom menovom fonde.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Opatrenie ustanovuje termín pre vykonávanie aktualizácie analýzy rizík. Táto aktualizácia priamo súvisí s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou a preto je nevyhnutné, aby boli preventívne riešené možnosti eliminovania páchania trestnej činnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2021.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk. Opatrením sa zohľadňuje usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/381 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2020/11), na základe ktorého sa umožňuje vzájomná výmena údajov medzi centrálnymi bankami. Cieľom tohto opatrenia je tiež zohľadniť návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany subjektov finančného trhu ako aj zo strany Národnej banky Slovenska a z aplikačnej praxe spojenej s prevádzkou registra bankových úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 15. augusta 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.