en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. septembra 2019) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P3Q-2019 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2019.

BR NBS prerokovala a schválila Správu o stave a vývoji finančného trhu za 1. polrok 2019.

Finančný sektor zaznamenal z pohľadu rastu svojich aktív priaznivý polrok. Najvýznamnejšia časť finančného sektora, bankový sektor, si zachoval rovnakú úroveň ziskovosti a solventnosti. Z pohľadu stability slovenského finančného sektora je dôležitý najmä vývoj na trhu úverov domácnostiam. K júnu 2019 ich medziročný rast spomalil na 8,5 %, čo je historicky najnižšie tempo. Tempo rastu je stále nad úrovňou ekonomických fundamentov a v rámci EÚ je naďalej druhé najvyššie.

Medziročný rast úverov na bývanie prvýkrát poklesol pod 10 %. Za pokračujúcim rastom je najmä priaznivá situácia na trhu práce a mimoriadne nízke úrokové sadzby. Na druhej strane, spomalenie rastu bolo ovplyvnené sprísňovaním úverových štandardov zo strany NBS, stagnáciou úrokových sadzieb v prvom polroku 2019 a rastúcou saturáciou úverového trhu. Spotrebiteľské úvery zaznamenali ešte výraznejšie spomalenie, a to z takmer 10 % k júnu 2018 na 2 % k júnu 2019.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.