en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (2. septembra 2014) sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2014, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Cieľom schváleného opatrenia je zosúladenie s právnym stavom od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2014.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Mgr. art. Romana Lugára.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, štátny podnik a do predaja sa dostanú v novembri 2014.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.