en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (1. októbra 2019) sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.

Uvedené opatrenie ustanovuje zmenu spôsobu preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre samostatného finančného agenta a pre finančného poradcu, a to pre právnickú aj pre fyzickú osobu. Novelizáciou zákona č. 186/2009 Z. z. zanikla povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu predkladať Národnej banke Slovenska listinné výpisy z registra trestov za účelom preukázania skutočností potrebných na vykonávanie týchto činností, zároveň bola zavedená povinnosť pre Národnú banku Slovenska získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, v danom prípade podávať žiadosti o výpis z registra trestov za uvedené osoby bezodplatne na zákonom stanovené účely.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. novembra 2019.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Opatrením sa zásadne zjednodušuje jeho obsah a vypúšťajú sa z neho identifikačné kódy (číselníky) jednotlivých výkazov, vzhľadom na rozsah vypracovávaných a predkladaných výkazov od dotknutých subjektov a častosť zmien vyplývajúcich z ich neustále sa meniacej štruktúry a obsahu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

BR NBS rozhodla o ukončení vydávania odborného bankového časopisu BIATEC k 31. 12. 2019. Články v časopise budú nahradené samostatnými článkami autorov z NBS na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.