en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (31. januára 2017) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2017. Na základe rozhodnutia BR NBS zo dňa 31. 1. 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. 8. 2017.

BR NBS schválila dodatok k odporúčaniu Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov. Dodatok vypúšťa tie časti odporúčania č. 1/2014, ktoré sa stali nadbytočnými vzhľadom na ich prevzatie do príslušných ustanovení zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z., opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2016 z 13. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a do zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostávajúce časti odporúčania č. 1/2014 sa nemenia.

Dodatok k odporúčaniu nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.