en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

8. novembra 2022 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní.

Cieľom predloženého návrhu opatrenia je úprava súm na výpočet absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní podľa inflácie, a to v súlade s „Oznámením o úprave súm stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) podľa inflácie“ uverejneným Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie (2021/C 423/12).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.