en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 23. októbra 2023 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila opatrenie NBS o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Opatrenie systematicky aj obsahovo nadväzuje na opatrenie NBS z 29. mája 2012 č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, niektoré ustanovenia mení a dopĺňa v súlade s potrebami aplikačnej praxe a v nadväznosti na legislatívne zmeny.

Vzhľadom na rozsah legislatívnych zmien zákona o starobnom dôchodkovom sporení a potreby aplikačnej praxe NBS pripravila nový návrh opatrenia, ktorý zruší a nahradí opatrenie č. 162/2012 Z. z.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

BR NBS schválila opatrenie NBS o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Opatrenie svojim obsahom bližšie špecifikuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania splnenia podmienok na udelenie tohto predchádzajúceho súhlasu pri výkone činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Opatrenie systematicky aj obsahovo nadväzuje na opatrenie NBS z 18. decembra 2012 č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, svojim obsahom niektoré ustanovenia mení a dopĺňa v súlade s potrebami aplikačnej praxe a legislatívnymi zmenami.

Opatrenie ustanovuje a bližšie špecifikuje podmienky a doklady či iné písomnosti, ktoré musia byť v rámci konania o predchádzajúci súhlas splnené a orgánu dohľadu predložené.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov.

Opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah a časti registra krytých dlhopisov podľa jednotlivých programov krytých dlhopisov, ktoré banka vedie, ako aj spôsob, postupy, metodiku a technické pravidlá vedenia údajov o rozličných aktívach v registri krytých dlhopisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.