en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. mája 2008) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila Správu o menovom vývoji v SR za rok 2007. Správa bude v plnom znení publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. Opatrením sa zabezpečí vykonávanie § 55 a 56 zákona o cenných papieroch aj po úpravách účinných od 1. novembra 2007 a 1. januára 2008. V oblasti udeľovania povolení na poskytovanie investičných služieb sa tým umožňuje žiadať o udelenie povolenia podľa § 54 ods. 1 zákona o cenných papieroch a zároveň preukazovať splnenie podmienok na udelenie takéhoto povolenia tak, ako vyplýva z úpravy účinnej od 1. novembra 2007. Z formálneho hľadiska sa vydaním tohto opatrenia sleduje skutočnosť, že od 1. januára 2008 podľa zákona o cenných papieroch možno vydávať len opatrenia Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2008.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. júna 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.