en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (16. júna 2009) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka.

Banková rada NBS schválila návrh vyhlášky NBS o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií SR č. 217/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška spresňuje a zjednocuje spôsoby oceňovania majetku v dôchodkových fondoch a doplnkových dôchodkových fondoch.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. júla 2009.

Banková rada NBS schválila vyhlášku NBS o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
Cieľom vyhlášky je zabezpečiť predkladanie mesačných informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch spravovanými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch v súlade s metodikou na ich poskytovanie, pre potreby dohľadu a na štatistické účely.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. augusta 2009.

Banková rada NBS schválila opatrenie NBS o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde. Cieľom opatrenia je detailnejšie upraviť oceňovanie jednotlivých zložiek majetku v podielovom fonde a súčasne zjednotiť pravidlá oceňovania majetku v podielových fondoch, v dôchodkových fondoch a doplnkových dôchodkových fondoch.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2009.

Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P2Q-2009), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a je publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.