en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 7. novembra 2023 sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení rozhodnutia NBS č. 15/2022.

BR NBS  schválila opatrenie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa dopĺňajú položky v hlásení o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách v nadväznosti na pripravované zabezpečenie možnosti spravodlivejšieho nastavenia príspevkov do Garančného fondu investícií pre obchodníkov s cennými papiermi. Okrem doplnenia samotného hlásenia sa dopĺňa aj metodika k tomuto hláseniu. Menia sa aj niektoré hlásenia z dôvodu spresnenia terminológie a dopĺňa sa metodika k týmto hláseniam. Cieľom je prispieť k odstráneniu nejasností pri podávaní hlásení zo strany obchodníkov s cennými papiermi, a tým k zvýšeniu kvality zasielaných dát.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.