en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 23. novembra 2022 sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila materiál Návrh dodatku č. 4 k Dohode o refundácii rozdielu výnosových a nákladových úrokov vyplývajúcich Národnej banke Slovenska z účasti Slovenskej republiky na správe osobitných práv čerpania a celkového úrokového diferenciálu vyplývajúceho Národnej banke Slovenska z operácií s Medzinárodným menovým fondom.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila Štatút Výboru pre regulačný sandbox (ďalej len „výbor“). Výbor je novým orgánom Národnej banky Slovenska, ktorý bude rozhodovať o skutočnostiach, ktoré vzniknú v rámci prevádzky regulačného sandboxu. Vytvorenie výboru je nevyhnutným krokom, ktorý umožní spustenie regulačného sandboxu 1. januára 2022. Regulačný sandbox je platforma, ktorá napomôže účastníkovi na základe konzultácií nastaviť finančnú inováciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v pôsobnosti Národnej banky Slovenska a umožní mu testovať implementáciu finančnej inovácie na slovenskom finančnom trhu v súlade s plánom testovania.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila Dodatok č. 45 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „dodatok“). Dodatok dopĺňa do Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska Výbor pre regulačný sandbox a určuje, ktoré útvary sa budú podieľať na činnosti regulačného sandboxu. Schválenie dodatku je nevyhnutným krokom, ktorý umožní spustenie regulačného sandboxu 1. januára 2022.

Banková rada NBS prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – november 2021. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS koncom novembra.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.