en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

5. decembra 2023 sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra. 

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu. Opatrenie ustanovuje harmonizovaný obsah, rozsah údajov a vzorov hlásení z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték, vrátane metodiky na ich vypracovanie. Opatrenie obsahuje päť príloh podľa programov krytých dlhopisov, ktorými sa zabezpečí jednotné vypĺňanie údajov a ich zasielanie Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2023.

Banková́ rada Národnej banky Slovenska schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení́ a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní́ výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024 a zohľadňuje požiadavky Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, ako aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe týkajúce sa vykazovania dotknutých subjektov. Opatrením sa tiež upravuje doteraz predkladaný obsah a rozsah údajov v jednotlivých hláseniach.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024 a 1. januára 2025 a zohľadňuje požiadavky Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, ako aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe týkajúce sa vykazovania dotknutých subjektov. Opatrením sa tiež upravuje doteraz predkladaný obsah a rozsah údajov v jednotlivých hláseniach.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona. Opatrením sa zvyšuje hranica dosiahnutej hodnoty zahraničných aktív alebo zahraničných pasív ustanovujúca povinnosť predkladania hlásení z 2 000 000 eur na 8 000 000 eur a upresňujú sa niektoré metodické vysvetlivky k jednotlivým hláseniam. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk. Cieľom tohto opatrenia je zohľadniť návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany subjektov finančného trhu, ako aj zo strany Národnej banky Slovenska a z aplikačnej praxe spojenej s prevádzkou registra bankových úverov a záruk.

Národná banka Slovenska v opatrení koncepčne zlepšuje čitateľnosť opatrenia, zavádza vydávanie výpisov z registra bankových úverov a záruk v elektronickej podobe, čím sa zníži administratívna záťaž na strane Národnej banky Slovenska a zároveň sa znížia aj náklady pre klientov, ktorí o takýto výpis požiadajú v elektronickej podobe. V opatrení sa taktiež upravujú aj jednotlivé prílohy opatrenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2024 okrem § 1 až 4 a § 5 ods. 1, čo umožní klientom podávať elektronickú žiadosť a získať elektronický výpis z registra bankových úverov a záruk už od januára 2024. Účinnosť ostatných ustanovení opatrenia od 1.7. 2024 umožní subjektom sa v dostatočnom časovom predstihu dôkladne pripraviť na povinnosti spojené s poskytovaním údajov do registra bankových úverov a záruk.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kronera. Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Tomáš Lamač Dis. Strieborné zberateľské euromince vyrazila Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v marci 2024.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2024.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.