en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

19. decembra 2022 sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska. 

Opatrenie sa vzťahuje na poskytovateľov celoeurópskych osobných dôchodkových produktov (PEPP), ktorým sú finančné inštitúcie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). 

Opatrenie ustanovuje technický prostriedok na vypracúvanie a poskytovanie informácií Národnej banke Slovenska, ktorých vzory, obsah, rozsah, formáty oznamovania, referenčné dátumy a dátumy oznamovania sú upravené v osobitných predpisoch EÚ. 

Opatrením sa zároveň ustanovujú podrobnosti správy o dohľade nad celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom, ktorú vypracúvajú a predkladajú Národnej banke Slovenska poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu v súlade s usmerneniami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Opatrením sa zabezpečuje spoločné, jednotné a konzistentné poskytovanie informácií a správ Národnej banke Slovenska pre účely plnenia európsky harmonizovaných povinností poskytovateľov PEPP.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2022.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Cieľom vypracovaného návrhu sa zrušuje opatrenie, ktoré sa na základe vydania usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/GL/2017/09 k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EU) 2015/2366 (ďalej len „usmernenia“) stalo duplicitným. Nakoľko sa vydaním usmernení zharmonizovali požiadavky na udeľovanie povolenia a registrácie pre tieto subjekty, existencia opatrenia NBS stratila opodstatnenie, čo zároveň potvrdila aj aplikačná prax.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 2022.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – zima 2022, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS posúdila mieru rizík cyklického charakteru a schválila Makroprudenciálny komentár – december 2022. Je publikovaný na webovom sídle NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2023.