en en

KOMUNIKÉ Z 37. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (9. septembra 2008) sa uskutočnilo 37. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov.
Cieľom predkladaného opatrenia je určiť podrobnosti o výpočte majetkovej angažovanosti pri investovaní majetku v podielovom fonde do finančných derivátov na účely výpočtov limitov obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2008. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí inými osobami ako osobami, ktoré by mohli vydávať platobné prostriedky elektronických peňazí podľa podmienok ustanovených zákonom o platobnom styku v znení účinnom pred 1. augustom 2008. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.