en en

Komuniké z 39. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. novembra 2011) sa uskutočnilo 39. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za október 2011, ktorá bude publikovaná v elektronickej forme na webovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS prerokovala Správu o finančnej stabilite za 1. polrok 2011. V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v 1. polroku 2011 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude v plnom znení publikovaný na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra
a 75 dielov medi. Jej hmotnosť bude 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Výtvarný návrh zberateľskej euromince je dielom dvoch autorov; Karol Ličko je autorom lícnej strany euromince a Miroslav Rónai jej rubovej strany.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik
a do predaja sa dostanú v marci 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie problematiky uverejňovania informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi s úpravou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z  24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. januára 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie problematiky uverejňovania informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk s úpravou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z  24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. januára 2012.

BR NBS schválila materiál Aktualizácia Memoranda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Malta Financial Services Authority.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.