en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (23. januára 2007) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a  zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely. Opatrenie bude účinné od 1. marca 2007.

BR NBS schválila nový Organizačný poriadok Národnej banky Slovenska s účinnosťou od 1. februára 2007. Do dokumentu sú zapracované závery auditu riadiacich činností a procesov, ktorý sa v NBS uskutočnil v roku 2006 po zlúčení NBS a  Úradu pre finančný trh.

V NBS zanikne jedna doterajšia úroveň riadenia – pozícia vrchných riaditeľov úsekov a ich riadiace a výkonné právomoci prechádzajú na členov BR NBS. V súvislosti s touto zmenou zaniká aj riadiaci orgán Direktórium NBS a jeho kompetencie bude vykonávať Banková rada NBS. Súčasne dochádza aj k redukcii o viac ako 20 organizačných útvarov.

Nový organizačný poriadok tiež znižuje počet systemizovaných pracovných miest v NBS. V priebehu roku 2007 dôjde k ich zníženiu o 128 a v  rokoch 2008 a 2009 postupne k ďalšej redukcii o 131 systemizovaných pracovných miest. Celková miera zníženia počtu pracovných miest v  NBS v najbližších troch rokoch v porovnaní so súčasným stavom (1221 systemizovaných pracovných miest) tak dosiahne 21%. Nad rámec tohto zníženia môže dôjsť aj k ďalšej optimalizácii v závislosti od rozsahu objednávania služieb pre NBS v externom prostredí.

Súčasné rozhodnutie BR NBS je ďalším krokom v už začatom procese optimalizácie a zefektívnenia činnosti centrálnej banky. V roku 2006 došlo okrem iného k zmene systému riadenia expozitúr, v dôsledku čoho k 1. 7. 2006 zanikli pobočky NBS v  Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a boli nahradené expozitúrami. V  súvislosti s týmito a ďalšími organizačnými zmenami došlo v NBS v roku 2006 k poklesu o 98 systemizovaných pracovných miest.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.