en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. marca 2015) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, február 2015.

NBS vykázala za rok 2014 zisk 102 193 tis. EUR (489 846 tis. EUR za rok 2013).

V zmysle rozhodnutia bankovej rady vytvorila NBS všeobecnú rezervu na finančné riziká, ktorá znížila zisk v roku 2014 o 220 000 tis. EUR (o 50 000 tis. EUR v roku 2013). Rezerva, ktorej zostatok k 31.12.2014 predstavuje 520 000 tis. EUR, je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata, ktoré sú pravidelne monitorované. Výška rezervy je každoročne prehodnocovaná.

Hlavným zdrojom výnosov NBS v roku 2014 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 364 634 tis. EUR (492 493 tis. EUR za rok 2013), z toho čistý úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 303 473 tis. EUR (402 966 tis. EUR za rok 2013) a čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 61 161 tis. EUR (89 527 tis. EUR v roku 2013). Čisté realizované zisky z finančných operácií dosiahli 147 055 tis. EUR (220 717 tis. EUR za rok 2013).

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2014 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2013 vo výške 599 tis. EUR (4 196 tis. EUR v roku 2012) a podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2014 vo výške 9 281 tis. EUR (13 550 tis. EUR v roku 2013). Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2014 predstavoval 47 072 tis. EUR (50 382 tis. EUR za rok 2013).

Čisté prevádzkové náklady NBS za rok 2014 predstavovali 58 855 tis. EUR (49 573 tis. EUR v roku 2013). Nárast bol spôsobený najmä z dôvodu realizácie komplexného hodnotenia troch najväčších úverových inštitúcií v SR súvisiaceho so systémom Jednotného mechanizmu dohľadu v Eurosystéme (4 238 tis. EUR). V roku 2014 mzdové a sociálne náklady boli 35 096 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 23 414 tis. EUR, odpisy majetku 7 714 tis. EUR a výnosy z prevádzkových činností boli 7 369 tis. EUR.

Čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí boli 7 395 tis. EUR (4 602 tis. EUR v roku 2013). NBS v roku 2014 účtovala mimoriadny emisný zisk z nevymenených korunových mincí vo výške 23 778 tis. EUR, ktorých platnosť bola v zmysle zákona ukončená 2. januára 2014.

Banková rada rozhodla, že zisk za rok 2014 sa použije na zníženie neuhradenej straty z minulých rokov.

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2014 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.