en en

KOMUNIKÉ Z 50. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (2. decembra 2008) sa uskutočnilo 50. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila Návrh rozpočtu Národnej banky Slovenska na rok 2009. Na rok 2009 sa rozpočtuje prevádzková strata banky v objeme 1 805 mil. Sk, z toho 51 mil. Sk tvoria náklady súvisiace s prechodom zo slovenskej koruny na menu euro. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 255 mil. Sk. BR NBS schválila materiál Zmeny v účtovníctve a výkazníctve NBS súvisiace so vstupom do Eurosystému. Výkaz ziskov a strát bude súčasťou ročnej účtovnej závierky, ktorá bude spolu so Správou o výsledku hospodárenia predložená do NR SR a zverejnená na internetovej stránke. Dekádnu bilanciu aktív a pasív a tlačovú správu o mesačnom výsledku hospodárenia Národná banka Slovenska prestane zverejňovať 1. januára 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.