en en

Komuniké z 51. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (9. decembra 2008) sa uskutočnilo 51. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS rozhodla s účinnosťou od 10.12.2008 o zmene úrokových sadzieb takto: – úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 1,50%, – úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 3,50%, – limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 2,50%.

BR NBS prerokovala materiál „Správa o finančnej stabilite za prvý polrok 2008“. V správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v prvom polroku 2008. Správa zachytáva a hodnotí aj závažné udalosti, ktoré nastali na medzinárodných finančných trhoch počas prvého polroka 2008 a mali významný dopad na faktory domácej finančnej stability. Materiál bude publikovaný na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

BR NBS prerokovala a schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2009.

BR NBS schválila emisný plán zberateľských mincí na rok 2010, v ktorom je zahrnuté vydanie nasledovných štyroch mincí:

1. Striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína.

2. Striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 € s tematikou ochrany prírody a krajiny venovanej Národnému parku Poloniny.

3. – 4. Zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur a striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetového dedičstva UNESCO – drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenia Národnej banky Slovenska o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu a spôsob vykazovania skutočnej miery solventnosti, požadovanej miery solventnosti, spôsob výpočtu rizikového kapitálu, spôsob výpočtu a spôsob vykazovania upravenej miery solventnosti a ustanovuje minimálnu výšku garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.