en en

Komuniké z 52. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. decembra 2008) sa uskutočnilo 52. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.
Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov za banky, pobočky zahraničných bánk, obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi s účinnosťou od 1. januára 2009.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o prekladaní hlásení podľa Devízového zákona. Opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov od januára 2009.
Pri ohlasovaní skutočností týkajúcich sa aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom sa zmenila hodnota aktív a pasív, pri ktorej vzniká devízová ohlasovacia povinnosť z dvadsať miliónov Sk na sedemsto tisíc eur. Ruší sa ohlasovacia povinnosť o zriadení a stave účtu v zahraničí. Tieto údaje sa poskytnú poslednýkrát za stav účtu k 31. decembru 2008 Národnej banke Slovenska, najneskôr do 15. januára 2009.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní. Opatrenie je vypracované podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní Národnej banke Slovenska na štatistické účely. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2009.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok.
Cieľom vyhlášky je všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť právne vzťahy v oblasti hotovostného peňažného obehu súvisiace so zmenou zákonných platidiel platných na území Slovenskej republiky od 1. januára 2009, ktoré nie sú upravené v legislatíve Európskej únie/Európskych spoločenstiev, resp. v právne záväzných aktoch Európskej centrálnej banky. Ide predovšetkým o podrobnosti spracovania eurobankoviek a euromincí bankami a ostatnými spracovateľmi peňazí, odoberania falšovaných, pozmenených alebo neoprávnene vyrobených bankoviek a mincí v akejkoľvek mene na to povinnými osobami ako aj výmeny znehodnotených, necelých a inak poškodených peňazí. Vyhláška súčasne stanovuje podmienky materiálno-technického vybavenia a postupu bánk a ostatných spracovateľov peňazí pre spracovávanie eurovej hotovosti tak, aby boli v súlade s podmienkami v ostatných krajinách eurozóny.
V nadväznosti na ustanovenie § 17 f zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, vyhláška podrobnejšie upravuje otázky súvisiace s udeľovaním povolenia Národnej banky Slovenska na spracovávanie bankoviek a mincí pre iné osoby podnikateľskými právnickými osobami, ktoré nie sú bankou.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny a rámcové zmluvy na vykonávanie operácií menovej politiky Eurosystému. Uvedené rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku NBS.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z … 2008 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.