en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

5. septembra 2022 sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu. Prijatím opatrenia sa ustanovuje spôsob zberu výkazov od obchodníkov s cennými papiermi, ktorých vzory, referenčné dátumy a dátumy zasielania výkazov sú upravené v osobitných predpisoch EÚ. Predkladanie výkazov sa v zmysle opatrenia vykonáva prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál. Vo vzťahu k formátu a frekvencii podávania hlásení obchodníkmi s cennými papiermi opatrenie odkazuje na relevantnú EÚ legislatívu.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v záujme jeho najskoršej možnej aplikácie pri predkladaní výkazov obchodníkmi s cennými papiermi.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020.

Prijatím opatrenia sa umožňuje vykonávať odborné skúšky na poskytovanie finančného sprostredkovania dištančnou formou kedykoľvek, nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, a zaviesť dištančný spôsob vykonávania odbornej skúšky ako štandardnú formu rovnocennú prezenčnému spôsobu vykonania odbornej skúšky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.