en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

27. septembra 2022 sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – jeseň 2022, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a je publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS posúdila mieru rizík cyklického charakteru a schválila Makroprudenciálny komentár – september 2022.

Úverový trh zažíva silnú rastovú fázu. K silnému rastu úverov domácnostiam sa už pripojili aj úvery podnikom. Očakávame, že rastúce úrokové sadzby, životné náklady a zvýšená neistota, budú v nadchádzajúcom období brzdiť dopyt po úveroch. Banky sú však dostatočne silné na to, aby zvládli aj prípadné straty spojené s aktuálnymi rizikami. Preto aktuálne nevzniká potreba zmeny úrovne proticyklického kapitálového vankúša. NBS zároveň pozorne monitoruje vývoj rizík pre slovenský bankový sektor. V prípade naplnenia rizík a ich nepriaznivého vplyvu na finančný sektor, je NBS pripravená uvoľniť v potrebnej miere proticyklický kapitálový vankúš s cieľom poskytnutia priestoru na krytie nadmerných strát vzniknutých v dôsledku týchto rizík.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.