en en

KOMUNIKÉ ZO 45. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za september 2008 a rozhodla o zmene úrokových sadzieb na úroveň 2,75 % pre jednodňové sterilizačné obchody, 4,75 %, pre jednodňové refinančné obchody a 3,75 % pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami, s účinnosťou od 29. 10. 2008. BR NBS schválila pravidelnú „Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS“ a „Interný plán NBS na zavedenie eura“.

Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Cieľom opatrenia je v bankách a v pobočkách zahraničných bánk zabezpečiť riadenie jej aktív a pasív tak, aby ich vzájomný pomer zodpovedal nepretržitej likvidite, a to adekvátne podľa okolností a očakávaných ekonomických ukazovateľov v období odo dňa zavedenia meny euro v Slovenskej republike, a to aj v prípade nepriaznivého vývoja na finančných trhoch.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. novembra 2008. BR NBS schválila akceptovanie hypotekárnych záložnýcn listov ako akceptovateľných aktív pri výkone operácií menovej politiky.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.