en en

Komuniké zo 45. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. decembra 2010) sa uskutočnilo 45. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila Strednodobú predikciu (P4Q-2010), ktorá je publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2011. Na rok 2011 sa rozpočtuje prevádzková strata banky v objeme 63 mil. eur. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 11 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 8 mil. eur.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. 
a do predaja sa dostanú v marci 2011.

BR NBS schválila Analýzu bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni – september 2010.
Analýza bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2011.

BR NBS prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje 30. júna 2011.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.