en en

KOMUNIKÉ ZO 46. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (4. novembra 2008) sa uskutočnilo 46. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne.
Opatrenie ustanovuje obsah a formu poistno-matematických údajov a štatistických údajov, týkajúcich sa používania kritéria pohlavia fyzickej osoby ako určujúceho poistno-matematického faktora pri stanovení výšky poistného a pre výpočet poistného plnenia, ak je ich stanovenie založené na príslušných poistno-matematických údajoch a štatistických údajoch.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2008. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely.
Opatrenie je vypracované podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2009. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely.
Opatrenie je vypracované podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov od 1. januára 2009. BR NBSschválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.
Opatrenie je vypracované podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov za podielové fondy od 1. januára 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.