en en

KOMUNIKÉ ZO 49. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (25. novembra 2008) sa uskutočnilo 49. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za október 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 4,25% pre jednodňové refinančné obchody a 3,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2009“, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila pravidelnú „Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS“ a „Interný plán NBS na zavedenie eura“. Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Opatrením sa ustanovuje v súvislosti so zavedením meny euro spôsob premeny pojmov „slovenská koruna“, „slovenská mena“, „Sk“, „SKK“ a pod. na „euro“ a „EUR“ ako aj použitie referenčného výmenného kurzu v niektorých opatreniach Národnej banky Slovenska tak, aby bola zabezpečená jednotnosť a plynulosť pri zasielaní a vyhodnocovaní výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2009.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Vyhláškou sa ustanovuje v súvislosti so zavedením meny euro spôsob premeny pojmov „slovenská koruna“, „slovenská mena“, „Sk“, „SKK“ a pod. na „euro“ a „EUR“ ako aj použitie referenčného výmenného kurzu v niektorých vyhláškach Národnej banky Slovenska tak, aby bola zabezpečená jednotnosť a plynulosť pri zasielaní a vyhodnocovaní výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi. Vyhláška nadobudne účinnosť 1. januára 2009.

BR NBS prerokovala Rozhodnutie NBS z … 2008, ktorým sa určujú pravidlá platobného systému TARGET2-SK, Rozhodnutie NBS z … 2008, ktorým sa určujú pravidlá postupov vyrovnania pre pridružené systémy v platobnom systéme TARGET2-SK a návrhy Zmlúv o účasti v TARGET2-SK pre priamych účastníkov a pridružené systémy.“

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.