en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (24. februára 2009) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Cieľom vyhlášky je zabezpečiť, aby doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje predkladali Národnej banke Slovenska informácie v jednotne stanovenej štruktúre, rozsahu, obsahu a stanoveným spôsobom.

Vyhláška nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.

Cieľom vyhlášky je zabezpečiť aby dôchodkové fondy spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami ako aj ich depozitári prekladali oznámenia o prekročení a zosúladení skladby majetku s limitmi a zákonnými obmedzeniami jednotným spôsobom prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Status DFT.

Vyhláška nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Správu o ekonomickom vývoji za január 2009.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.