en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

29. marca 2022 sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom – 2021, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za rok 2021, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

Účelom návrhu opatrenia je rozšírenie povinnosti predkladania o výkaz o technických aspektoch poistenia, výkaz o distribúcii poistenia a hlásenia o audítorskej spoločnosti a štatutárnych audítoroch vybraných pre výkon štatutárneho auditu na účely výkonu dohľadu na diaľku, a tiež upravuje niektoré zmeny vo vzoroch a metodiku už predkladaných výkazov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne.

Predmetným návrhom opatrenia dochádza k stanoveniu spôsobu predkladania ročných výkazov, štvrťročných výkazov, výkazov pre oddelene spravované fondy, ďalších výkazov a hlásení, pravidelnej správy pre orgán dohľadu, správy pre orgán dohľadu o vlastnom posúdení rizika a solventnosti a správy o solventnosti a finančnom stave pre pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Návrh opatrenia ďalej definuje disponibilitu aktív a vlastných zdrojov pobočky pre účely určenia prednostného práva uspokojenia nárokov z poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2022. Bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.