en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (11. marca 2014) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk.

Opatrením sa upravuje rozsah poskytovaných údajov v spojitosti s pripravovanou medzinárodnou výmenou informácií medzi registrami svojou povahou obdobnými registru bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska, a to v rámci členských krajín Európskej únie.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k  31. 12. 2013.

NBS vykázala za rok 2013 zisk 489 846 tis. EUR (199 439 tis. EUR za rok 2012). Banková rada rozhodla, že zisk za rok 2013 bude použitý na zníženie neuhradenej straty z minulých rokov.

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2013 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 492 493 tis. EUR (663 466 tis. EUR za rok 2012), z toho čistý úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 402 966 tis. EUR (558 834 tis. EUR za rok 2012) a čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 89 527 tis. EUR (104 632 tis. EUR v roku 2012).

Čisté realizované zisky z finančných operácií dosiahli 220 717 tis. EUR (168 124 tis. EUR za rok 2012), pričom najväčší podiel predstavovali zisky z úrokových swapov v sume 198 215 tis. EUR (120 246 tis. EUR za rok 2012).

Všeobecná rezerva na finančné riziká bola navýšená v zmysle rozhodnutia bankovej rady o 50 000 tis. EUR. Rezerva je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata, ktoré sú pravidelne monitorované. Výška rezervy je každoročne prehodnocovaná. K 31.12.2013 bola výška všeobecnej rezervy na finančné riziká 300 000 tis. EUR (250 000 tis. EUR k 31.12.2012).

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2013 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2012 vo výške 4 196 tis. EUR (755 tis. EUR v roku 2012) a podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2013 vo výške 13 550 tis. EUR (5 694 tis. EUR v roku 2012). Čistý príjem NBS z prerozdelenia menového príjmu za rok 2013 predstavoval 50 381 tis. EUR (84 748 tis. EUR za rok 2012). Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa rozdeľujú medzi jednotlivé centrálne banky koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB v súlade s čl. 33.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Čisté prevádzkové náklady NBS za rok 2013 predstavovali 49 573 tis. EUR, čo je pokles v porovnaní s rokom 2012 o 3 857 tis. EUR (53 430 tis. EUR v roku 2012). Z toho v roku 2013 mzdové a sociálne náklady boli 33 770 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 14 616 tis. EUR, odpisy majetku 9 007 tis. EUR a výnosy z prevádzkových činností boli 7 820 tis. EUR. Čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí boli 4 602 tis. EUR (1 483 tis. EUR v roku 2012).

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2013 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.