en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (3. marca 2009) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila Opatrenie Národnej banky Slovenska o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne predkladali Národnej banke Slovenska správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a plány činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny rok v jednotne stanovenej štruktúre, rozsahu, obsahu a stanoveným spôsobom.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.