en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (5. 3. 2019) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2018. NBS dosiahla za rok 2018 zisk 172 336 tis. EUR (127 712 tis. EUR za rok 2017).

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2018 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 152 432 tis. EUR (115 920 tis. EUR za rok 2017), z toho úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 93 739 tis. EUR (79 349 tis. EUR v roku 2017) a úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 58 693 tis. EUR (36 571 tis. EUR za rok 2017). Za rok 2018 NBS odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zrážkovú daň 28 884 tis. EUR (28 460 tis. EUR za rok 2017) z príjmov z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.

Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2018 predstavoval 96 805 tis. EUR (78 928 tis. EUR za rok 2017). NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2018 podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2018 vo výške 13 074 tis. EUR (10 840 tis. EUR v roku 2017) a prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2017 vo výške 3 150 tis. EUR (2 490 tis. EUR v roku 2017 za rok 2016).

K 31. decembru 2018 bola vytvorená všeobecná rezerva na finančné riziká vo výške 660 000 tis. EUR (630 000 tis. EUR k 31. decembru 2017). Rezerva je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, kreditných rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje Banková rada NBS.

Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 6 229 tis. EUR (2 979 tis. EUR v roku 2017). Banka realizovala výrobu 84,5 mil. ks bankoviek v nominálnej hodnote 50 EUR a 5 EUR, razbu 40,7 mil. ks obehových mincí určených pre peňažný obeh, razbu obehových mincí s ročníkom razby 2018 v počte 17,3 tis. kusov súborov mincí a razbu 6 druhov zberateľských mincí v počte 51,2 tis. kusov.

Čisté náklady (t. j. náklady znížené o výnosy) na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2018 boli čerpané v objeme 65 644 tis. EUR (65 335 tis. EUR v roku 2017). V roku 2018 mzdové a sociálne náklady predstavovali 47 456 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a  zariadení 22 233 tis. EUR, odpisy dlhodobého majetku 9 022 tis. EUR a prevádzkové výnosy 13 067 tis. EUR, z toho príspevky a poplatky dohliadaných subjektov finančného trhu boli 9 554 tis. EUR. V roku 2018 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 097 (1 094 v roku 2017).

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa 5. marca 2019 a v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS bol zisk NBS za rok 2018 v plnej výške 172 336 tis. EUR použitý na zníženie strát NBS z minulých rokov. V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2018 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.