en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (19. februára 2008) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Cieľom návrhu opatrenia je zabezpečiť plnú implementáciu Smernice Komisie 2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to prevzatím článkov upravujúcich rovnocenné požiadavky pre nečlenské štáty do textu opatrenia.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. marca 2008. BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. …/2008 o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde.

Účelom tejto vyhlášky je ustanoviť štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie , termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom Národnej banke Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Vyhláška nadobudne účinnosť 1. apríla 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.