en en

Konvergenčná správa Európskej komisie: zelená pre Slovensko

Európska komisia 7. mája 2008 konštatovala, že Slovensko spĺňa kritériá na prijatie eura a v tomto zmysle predložila návrh Rade.

V pravidelnej Konvergenčnej správe o pripravenosti na euro, ktorú prijala Komisia, sa uvádza, že zvyšných deväť krajín s takzvanou „výnimkou“ (derogáciou) pokročilo na ceste k jednotnej mene, no zatiaľ nespĺňajú všetky podmienky na prijatie eura. Rada ministrov financií EÚ (ECOFIN) prijme konečné rozhodnutie o zavedení eura na Slovensku v júli, po tom, ako Parlament predloží svoje stanovisko a hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ túto záležitosť prediskutujú na svojom summite v júni.

V konvergenčných správach sa hodnotí, či členské štáty spĺňajú podmienky na prijatie jednotnej meny, konkrétne:

  • ekonomické kritériá (cenová stabilita, stabilné verejné financie, stabilita výmenného kurzu a konvergencia dlhodobých úrokových sadzieb);
  • súlad vnútroštátnych právnych predpisov s pravidlami Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) (nezávislosť národnej centrálnej banky, zákaz menového financovania, súlad so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ECB).

V článku 122 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby Komisia (a ECB) aspoň raz za dva roky alebo na požiadanie členského štátu zhodnotila plnenie podmienok na prijatie eura členskými štátmi s takzvanou derogáciou. Takýmito 10 členskými štátmi sú Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko.

Aktuálna správa je najnovšou pravidelnou správou. Komisia naposledy hodnotila konvergenčný pokrok všetkých príslušných krajín v decembri 2006. V máji 2007 Komisia hodnotila konvergenciu na Malte a Cypre na ich žiadosť. Bulharsko a Rumunsko sa prvý raz hodnotia v roku 2008. Slovensko 4. apríla 2008 taktiež požiadalo o hodnotenie v súvislosti s prijatím eura od 1. januára 2009.

Euro sa zaviedlo 1. januára 1999. Eurové bankovky a mince sa zaviedli od 1. januára 2002. Po prijatí eura Slovinskom v roku 2007 a Cyprom a Maltou v roku 2008 eurozónu v súčasnosti tvorí 15 členských štátov EÚ a 320 miliónov obyvateľov z celkového počtu 495 miliónov obyvateľov EÚ.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.