en en

Licencovanie nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek

Dňa 1. apríla 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná banka Slovenska (NBS).

Jednou zo zmien, ktorá vyplýva z novely zákona, je zavedenie nového povoľovacieho konania Národnej banky Slovenska. Doterajší Register veriteľov a Podregister iných veriteľov, bol založený na evidenčnom princípe, v novom povoľovacom konaní budú musieť žiadatelia okrem iného preukázať:

  • finančnú spôsobilosť,
  • pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie,
  • odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb – fyzických osôb navrhovaných za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzickej osoby, ak je žiadateľom fyzický osoba – obchodnú a technickú pripravenosť.

Zásadnou požiadavkou bude preukázanie systému na posudzovanie platobnej schopnosti klientov a systému na poskytovanie týchto úverov vrátane postupov pri riešení nesplácania poskytnutého úveru a postupov pri vybavovaní reklamácií.

Súčasní poskytovatelia spotrebiteľských úverov a iných úverov môžu (na základe doterajšej evidencie v Registri veriteľov a v Podregistri veriteľov) poskytovať úvery najneskôr do 31. augusta 2015, kedy tieto registre zaniknú.

Povolenie budú môcť získať na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom alebo len v obmedzenom rozsahu, alebo len na poskytovanie iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom.

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti vydala metodické usmernenie, ktoré je publikované na internetovej stránke NBS (https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-veritelmi).

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.