en en

Medzinárodný deň lesov

21. marca svet oslavuje medzinárodný deň lesov. Tie pokrývajú zhruba 40% slovenského územia, čo je mierne nad priemerom krajín OECD. Najviac zalesnené územie v krajinách OECD je vo Fínsku, najmenej na Islande. V roku 2014 pripadalo na štvorcový kilometer na Slovensku zhruba 30 tisíc stromov, čo bolo mierne nad priemerom krajín OECD. Podľa údajov Národného lesníckeho centra dosahoval najvyššiu lesnatosť na Slovensku v roku 2020 Žilinský kraj (56,3 %), naopak v Nitrianskom kraji tvorili lesy len 15,3 % územia.

Graf 1 Lesnatosť územia v krajinách OECD

Zdroj: FAO, Crowther a kol. (2015), Our World in Data

Napriek miernemu nárastu administratívnej výmery lesov satelitné snímky upozorňujú na opačný trend. Podľa údajov FAO Slovensko sa v porovnaní s rokom 2000 navýšila plocha pokrytá lesmi o 0,6 p. b. Na základe odlišnej metodiky Global Forest Watch (GFW) založenej na porovnávaní satelitných snímok v rovnakom období na Slovensku došlo k strate stromovej pokrývky na úrovni 9,3% plochy pokrytej lesmi v roku 2000, čo bolo mierne pod priemerom krajín OECD [1]. Problémom slovenských lesov je

v porovnaní s krajinami OECD relatívne intenzívna ťažba dreva ako aj defoliácia stromov (odlistenie), ktorá indikuje zdravie lesov [2].

Zdravé lesy pomáhajú k napĺňaniu klimatických cieľov. Zelená transformácia našej ekonomiky tak, aby jej ďalší rozvoj bol zlučiteľný s naším záväzkom dosiahnutia klimatickej neutrality do polovice storočia, je jednou z hlavných výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

Graf 2 Strata stromovej pokrývky medzi rokmi 2001 až 2020 na základe satelitných snímok (% plochy v roku 2000)

Graf 3 Intenzita využívania lesných zdrojov

Zdroj: Global Forest Watch

Zdroj: OECD

Poznámka: 2019 alebo posledný dostupný údaj. Indikátor vyjadruje pomer ročnej ťažby a prírastku novej drevnej hmoty.


[1] Nevýhodou tejto metodiky je, že satelitné snímky nevedia dostatočne zaznamenať nové stromy pokiaľ nedosiahnu určitú výšku a takéto územie tak nemusí byť vyhodnotené ako les.

[2] Inštitút environmentálnej politiky: Tri výzvy životného prostredia na Slovensku.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.