en en

Mesačný bulletin NBS, apríl 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 2,7 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu marca v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 4. apríla 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v Českej republike vzrástla na 4,2 %, pričom v Maďarsku poklesla na 5,5 % a v Poľsku na 3,9 %. Výmenný kurz českej koruny oproti euru sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil, výmenné kurzy maďarského forintu a poľského zlotého sa naopak znehodnotili. V marci nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu. Česká národní banka ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 %, Narodowy Bank Polski na úrovni 4,50 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 3,9 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien energií a cien služieb, pričom medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií a potravín sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým s výraznejším zvýšením dynamiky cien energií, pričom rýchlejšie rástli všetky druhy energií. Medziročný pokles v porovnaní s nárastom v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali ceny poľnohospodárskych výrobkov. Medziročná dynamika cien stavebných prác sa vo februári spomalila.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť zlepšilo. Nárast prebytku bežného účtu súvisel predovšetkým s vyšším kladným saldom obchodnej bilancie, pričom pozitívny vývoj zaznamenali všetky zložky bežného účtu platobnej bilancie. Index priemyselnej produkcie zaznamenal vo februári na medziročnej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazný nárast. Hlavným zdrojom pozitívneho vývoja bolo vyššie medziročné tempo rastu priemyselnej výroby predovšetkým v dôsledku dynamického vývoja v odvetví výroba dopravných prostriedkov. Kladne prispelo aj odvetvie výroba kovov a kovových konštrukcií. Naopak, k zmierneniu dynamiky prispelo odvetvie elektroniky. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa vo februári zmiernil. Pozitívny vývoj tržieb v odvetviach priemysel, veľkoobchod, ako aj predaj a údržba vozidiel, bol tlmený nižším tempom rastu tržieb v doprave a skladovaní. Tržby v stavebníctve medziročne opäť poklesli. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v marci medziročne poklesol, v medzimesačnom porovnaní však vzrástol. Pozitívny vývoj v rámci indikátora zaznamenali všetky zložky.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, k čomu prispel nižší rast miezd v odvetviach informácie a komunikácia, priemysel, ale aj doprava a skladovanie. Medziročný pokles zamestnanosti sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zmiernil predovšetkým vplyvom rýchlejšieho rastu zamestnanosti v informáciách a komunikácii. Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,8 %.

V rámci vkladov súkromného sektora došlo vo februári k zvýšeniu objemu vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností. Výrazný medzimesačný nárast vkladov nefinančných spoločností súvisel s akumuláciou vkladov všetkých splatností, predovšetkým však s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov a vkladov splatných na požiadanie. Záporná medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností sa tak zmiernila. V rámci vkladov domácností vo februári prevažoval rastový trend vo väčšine splatností vkladov. Medzimesačné zvýšenie objemu vkladov zaznamenali predovšetkým vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, ako aj najlikvidnejšie vklady. Medziročná dynamika vkladov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť vzrástla a dosiahla tak najvýraznejší rast od konca roka 2009. Objem úverov nefinančným spoločnostiam, ako aj domácnostiam, sa vo februári zvýšil len mierne. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol nárast úverov do 1 roka, ako aj úverov od 1 roka do 5 rokov mierne tlmený poklesom úverov nad 5 rokov. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam mierne poklesla. V sektore domácností bol nárast úverov na bývanie takmer plne vykompenzovaný poklesom spotrebiteľských a ostatných úverov, pričom medziročná dynamika úverov domácností sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila. V rámci úrokových mier z úverov vo februári nedošlo k výraznejšej zmene vo vývoji cien úverov nefinančným spoločnostiam. Vývoj úrokových mier z úverov domácnostiam vo februári závisel od typu úverov, pričom nárast úročenia zaznamenali najmä spotrebiteľské úvery. V rámci úrokových mier z vkladov pokračoval mierne klesajúci trend úrokov z vkladov nefinančných spoločností, pričom úročenie vkladov domácností sa takmer nezmenilo.

Pozn: Mesačný bulletin NBS za apríl 2012 bude v plnom znení publikovaný dňa 25. 4. 2012 o 10.00 h.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.