en en

Mesačný bulletin NBS - august 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zostala v auguste na úrovni 2,5 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v 2. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 1,6 % (v 1. štvrťroku 2011 o 2,4 %) a medzikvartálne o 0,2 % (v 1. štvrťroku o 0,8 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu augusta v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na septembrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,50 %, resp. 2,25 % a 0,75 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila vo všetkých krajinách stredoeurópskeho regiónu, pričom v Českej republike dosiahla 2,1 %, v Poľsku 4,0 % a v Maďarsku na 3,5 %. Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 2,2 % (v 1. štvrťroku 2011 o 2,8 %), v Maďarsku o 1,2 % (v 1. štvrťroku o 1,7 %) a v Poľsku o 4,5 % (v 1. štvrťroku o 4,4 %). Výmenné kurzy poľského zlotého a maďarského forintu oproti euru sa v auguste medzimesačne znehodnotili, pričom výmenný kurz českej koruny sa naopak posilnil. V auguste nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna z centrálnych bánk, keď Narodowy Bank Polski ponechala sadzbu na úrovni 4,50 %, Česká národní banka na 0,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 6,00 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR v 2. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,3 % (v 1. štvrťroku o 3,5 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP rovnako ako v 1. štvrťroku o 0,9 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 2,1 % (v 1. štvrťroku rast o 2,2 %), pričom medzištvrťročný rast sa spomalil na 0,3 %. Rast HDP, ako aj oživenie trhu práce, bolo v 2. štvrťroku 2011 v porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie.

Vývoj HDP bol z produkčného hľadiska v 2. štvrťroku na medziročnej báze priaznivo ovplyvnený zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, pričom v stavebníctve a pôdohospodárstve pridaná hodnota naopak klesala. Rastúci zahraničný dopyt bol na strane použitia naďalej hlavným faktorom pozitívne ovplyvňujúcim ekonomický rast. Klesajúci domáci dopyt bol ovplyvnený negatívnym vývojom verejnej spotreby a stagnáciou súkromnej spotreby. Pokles spotrebného dopytu bol mierne kompenzovaný pokračujúcim rastom tvorby hrubého fixného kapitálu, pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástli investície rýchlejším tempom. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol kladný a naďalej tak ostáva hlavným zdrojom rastu HDP. Pozitívny vývoj ekonomiky sa prejavil aj na trhu práce, v 2. štvrťroku naďalej pokračoval medziročný nárast zamestnanosti. Ekonomický rast pozitívne ovplyvňoval aj vývoj produktivity práce, ktorej medziročná dynamika bola naďalej kladná, pričom v dôsledku pomalšieho rastu zamestnanosti sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne zrýchlila. Jednotkové náklady práce sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšili v dôsledku rýchlejšieho rastu kompenzácií na zamestnanca v porovnaní s miernejšou medziročnou dynamikou produktivity práce. Pretrvávajúca ekonomická aktivita mala vplyv aj na vývoj miery nezamestnanosti, ktorá v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla. Pozitívny ekonomický vývoj sa prejavil aj v pokračujúcej priaznivej finančnej situácii podnikov, ktorých zisk v medziročnom porovnaní aj v 2. štvrťroku vzrástol. Výrazný medziročný nárast zisku zaznamenal najmä finančný sektor, dynamika zisku nefinančných korporácií sa však spomalila. Na tvorbe zisku nefinančných korporácií sa podieľali predovšetkým odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností a obchod, medziročné spomalenie rastu ziskovosti bolo zaznamenané hlavne v priemysle.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 4,1 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií, pričom medziročná dynamika cien potravín a cien služieb sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v júli opäť spomalilo, predovšetkým vplyvom prehĺbenia medziročného poklesu cien energií v dôsledku nižších cien výroby a rozvodu plynných palív potrubím. Rýchlejší medziročný rast zaznamenali ceny stavebných prác, stavebných materiálov, ako aj ceny poľnohospodárskych výrobkov.

Deficit bežného účtu v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol, predovšetkým v dôsledku nižšieho prebytku obchodnej bilancie. Negatívne na vývoji salda bežného účtu pôsobilo aj prehĺbenie deficitu bežných transferov a bilancie služieb.

Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila, pričom pomalší rast produkcie v priemyselnej výrobe, ako aj v odvetví ťažba a dobývania, bol vykompenzovaný výraznejším nárastom produkcie v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Pomalšia medziročná dynamika produkcie priemyselnej výroby súvisela s výrazne nižším medziročným rastom produkcie v odvetví výroba dopravných prostriedkov. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v júli prehĺbil. Miernejšiu medziročnú dynamiku rastu zaznamenali v júli tržby za vybrané odvetvia. Výrazný pokles medziročného tempa rastu tržieb bol zaznamenaný v priemysle, predovšetkým v dôsledku nižšej dynamiky tržieb v odvetví výroba dopravných prostriedkov. Celkový indikátor ekonomického sentimentu auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Vývoj indikátora pozitívne ovplyvnilo zvýšenie dôvery v priemysle. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenal zhoršenie indikátor dôvery v stavebníctve, maloobchode, službách a medzi spotrebiteľmi.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla. K zrýchleniu dynamiky nominálnych miezd prispelo najmä odvetvie informácie a komunikácia a priemysel. Medziročný rast zamestnanosti sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalil, pričom nižšia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná vo väčšine sledovaných odvetví. Miera evidovanej nezamestnanosti v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,2 %.

Vývoj vkladov súkromného sektora bol v júli ovplyvnený výrazným poklesom vkladov nefinančných spoločností, pričom objem vkladov domácností vzrástol. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol ich výrazný pokles prevažne sezónneho charakteru ovplyvnený najmä znížením najlikvidnejších vkladov v dôsledku výplaty dividend, čo bolo čiastočne kompenzované nárastom termínovaných vkladov. Nárast objemu vkladov domácností bol naopak tvorený predovšetkým zvýšením vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. V oboch sektoroch pretrvávala aj v júli kladná medziročná dynamika. Úverová expanzia sa v júli spomalila, v oboch sektoroch však rast úverov aj naďalej pretrvával. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bolo zvýšenie úverov so splatnosťou nad 5 rokov kompenzované poklesom úverov so splatnosťou od 1 do 5 rokov. Rast úverov domácnostiam bol tvorený najmä zvýšením úverov na nehnuteľnosti. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa takmer nezmenila. Úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam aj v júli mierne rástli, pričom sa zvýšili predovšetkým krátkodobé úrokové sadzby. Rast zaznamenali aj úrokové miery z úverov domácnostiam. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa v júli mierne znížili, pričom pokles zaznamenali predovšetkým vklady s najkratšou splatnosťou.

Mesačný bulletin NBS bude zverejnený v plnom znení v stredu 28.9.2011 o 10.00 h na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.