en en

Mesačný bulletin NBS, august 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 2,4 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 2. štvrťroku medziročne poklesol o 0,4 % a v medzikvartálnom porovnaní sa znížil o 0,2 % (v 1. štvrťroku medziročne aj medzikvartálne stagnoval). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu júla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 2. augusta 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 0,75 %, 1,50 % a 0,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla v Českej republike na 3,3 % a v Poľsku na 4,0 %, pričom v Maďarsku vzrástla na 5,7 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku medziročne poklesol v Českej republike o 1,2 % (v 1. štvrťroku pokles o 0,7 %) a v Maďarsku sa znížil o 1,0 % (v 1. štvrťroku pokles o 1,2 %). Údaje za Poľsko neboli publikované. Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu oproti euru sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotili. K zmene menovopolitických podmienok nepristúpila v júli žiadna z centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu. Narodowy Bank Polski tak ponechal svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,75 %, Česká národní banka na úrovni 0,25 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP sa na Slovensku v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšila a dosiahla 3,8 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročnej dynamiky cien potravín, čo bolo podobne ako predchádzajúci mesiac čiastočne kompenzované spomalením tempa rastu cien pohonných látok, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií, pričom medziročná dynamika ostatných položiek HICP sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokleslo, čo súviselo predovšetkým s pomalším medziročným rastom cien dodávok energií pre výrobcov v dôsledku spomalenia dynamiky všetkých základných zložiek cien energií. Medziročné tempo rastu cien stavebných prác sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenilo a dynamika rastu cien stavebných materiálov mierne vzrástla. Ceny poľnohospodárskych výrobkov po minulomesačnej kladnej dynamike v júni medziročne mierne poklesli.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 2. štvrťroku 2012 vzrástol v stálych cenách medziročne o 2,7 % (v 1. štvrťroku o 3,0 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,7 % (v 1. štvrťroku o 0,7 %). Celková zamestnanosť sa v 2. štvrťroku 2012 medziročne zvýšila o 0,2 % (v  1. štvrťroku o 0,6 %) a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stagnovala (v 1. štvrťroku medzištvrťročne vzrástla o 0,2 %). Rast HDP bol v 2. štvrťroku 2012 v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejší, pričom situácia na trhu práce bola v súlade s očakávaniami.

Kladné saldo bežného účtu v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokleslo predovšetkým vplyvom vyššieho deficitu bilancie bežných transferov, čo bolo čiastočne tlmené miernym nárastom prebytku obchodnej bilancie. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v júni mierne zrýchlila, čo bolo ovplyvnené hlavne ukončením odstávky výroby vo vybraných odvetviach, hlavne v chemickom priemysle. Medzimesačne však zaznamenala väčšina odvetví vrátane produkcie v automobilovom priemysle pokles. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v júni prehĺbil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla, keď sa dynamický vývoj tržieb v priemysle mierne spomalil. Pokles tempa rastu zaznamenali aj tržby v maloobchode a v predaji a údržbe vozidiel, medziročná dynamika tržieb v stavebníctve bola naďalej výrazne záporná. Pomerne výrazný medziročný rast tržieb si zachovávajú len vybrané trhové služby. Indikátor ekonomického sentimentu v auguste poklesol. Znížila sa dôvera v maloobchode, stavebníctve a u spotrebiteľov. Zlepšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu zaznamenal indikátor dôvery v priemysle a službách.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie spomalila, k čomu prispelo predovšetkým spomalenie rastu miezd v priemysle, ale aj medziročný pokles miezd v stavebníctve a informáciách a komunikácii. Medziročný rast zamestnanosti sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlil hlavne v dôsledku rastu zamestnanosti v odvetviach informácie a komunikácia a vybrané trhové služby, pričom aj naďalej pretrvával negatívny trend poklesu zamestnanosti v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,3 %.

Vývoj vkladov súkromného sektora bol v júni charakterizovaný výrazným poklesom objemu vkladov nefinančných spoločností, pričom objem vkladov domácností štandardne rástol. Medzimesačný prepad vkladov nefinančných spoločností pravdepodobne súvisel predovšetkým s poklesom krátkodobých vkladov, a to vkladov splatných na požiadanie, ale hlavne vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností tak bola v júni záporná. V rámci vkladov domácností sa na ich zvýšení podieľal predovšetkým nárast objemu vkladov splatných na požiadanie, pričom medziročná dynamika vkladov domácností sa nezmenila a pokračovala v relatívne vysokom tempe. Úverové aktivity bánk boli v júni zamerané predovšetkým na obyvateľstvo, keď pretrvával najmä nárast úverov na nehnuteľnosti a čiastočne na spotrebu. Medziročná dynamika úverov domácnostiam sa len mierne spomalila. V júni sa výrazne znížil objem úverov nefinančným spoločnostiam, v rámci čoho poklesli úvery všetkých splatností, najvýraznejšie sa však znížil objem dlhodobých úverov nad 5 rokov. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam ostala aj napriek výraznému spomaleniu kladná. V rámci úrokových mier z úverov došlo aj v júni opäť k miernemu poklesu ceny úverov nefinančným spoločnostiam, pričom sa znížili hlavne sadzby z prevádzkových úverov. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam sa takmer nezmenili. Úrokové miery z vkladov v júni stagnovali tak v sektore nefinančných spoločností, ako aj v sektore domácností.

Pozn: Mesačný bulletin NBS, august 2012 bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS dňa 5. 9. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.