en en

Mesačný bulletin NBS, február 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla v januári 2,7 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 4. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 0,7 % (v 3. štvrťroku o 1,3 %) a medzikvartálne poklesol o 0,3 % (v 3. štvrťroku rast o 0,1 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu januára v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 9. februára 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa podľa predbežných údajov v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila v Českej republike na 3,8 % a v Maďarsku na 5,6 %, pričom údaje za Poľsko neboli zverejnené. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 0,5 % (v 3. štvrťroku 2011 o 1,3 %) a v Maďarsku o 1,5 % (v 3. štvrťroku o 1,5 %). Údaje za Poľsko neboli publikované. Výmenné kurzy českej koruny, maďarského forintu, ako aj poľského zlotého sa oproti euru v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotili. V januári nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu. Česká národní banka ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 %, Narodowy Bank Polski na úrovni 4,50 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Údaje o vývoji inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) na Slovensku neboli v čase publikovania bulletinu zverejnené. Medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 3,9 %. Spomalenie rastu cenovej hladiny súviselo s očakávaným pominutím vplyvu zmeny nepriamych daní, znížením medziročného rastu regulovaných cien, cien pohonných látok, ako aj cien potravín. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo, čo súviselo predovšetkým so znížením dynamiky cien energií, ako aj cien produktov priemyselnej výroby. Pomalšie rástli aj ceny stavebných prác. Medziročný pokles cien poľnohospodárskych výrobkov sa v decembri prehĺbil.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 4. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,4 % (v 3. štvrťroku o 3,0 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,9 % (v 3. štvrťroku o 0,8 %). Celková zamestnanosť v 4. štvrťroku medziročne vzrástla o 0,9 % (v 3. štvrťroku o 1,7 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa nezmenila (v 3. štvrťroku rast o 0,2 %). Rast HDP bol v 4. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejší, situácia na trhu práce bola však menej pozitívna.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Dosiahnutý deficit bežného účtu súvisel predovšetkým s poklesom prebytku obchodnej bilancie. Mierne zhoršenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenalo aj záporné saldo bilancie výnosov. Negatívny vývoj v rámci bežného účtu bol mierne tlmený priaznivým vývojom bilancie služieb. Index priemyselnej produkcie v decembri na medziročnej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom len mierne vzrástol, pričom pozitívny vývoj priemyselnej vývroby bol čiastočne tlmený poklesom dodávky elektriny a plynu. V rámci hlavných odvetví priemyselnej výroby vzrástla hlavne výroba dopravných prostriedkov a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, pričom výroba strojov a zariadení poklesla. Stavebná produkcia zaznamenala po minulomesačnom poklese v decembri výraznejší nárast. Medziročná dynamika tržieb za vybrané odvetvia v decembri opäť poklesla, k čomu prispeli najmä odvetvia priemysel a predaj a údržba vozidiel. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol, v medziročnom porovnaní však poklesol. Priaznivý vývoj zaznamenala dôvera v priemysle, maloobchode a u spotrebiteľov. K zhoršeniu dôvery došlo v stavebníctve a službách.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť spomalila. K pomalšiemu rastu nominálnych miezd prispel hlavne priemysel a stavebníctvo. Mierne zrýchlenie dynamiky nominálnych miezd bolo zaznamenané v doprave a skladovaní a informáciách a komunikácii. Medziročný rast zamestnanosti sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlil, pričom vyššia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná hlavne v priemysle a vo vybraných trhových službách. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,6 %.

V rámci vkladov súkromného sektora došlo v decembri k nárastu objemu tak vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností. Nefinančné spoločnosti presúvali prostriedky z menej likvidných vkladov na bežné účty a tak rástol hlavne objem vkladov splatných na požiadanie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však objem vkladov nefinančných spoločností poklesol. V rámci vkladov domácností bol v decembri zaznamenaný medzimesačný nárast vkladov všetkých splatností, predovšetkým však úrokovo atraktívnych vkladov s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky. Medziročná dynamika vkladov domácností ostala naďalej kladná a výraznejšie sa nezmenila. Vývoj úverov v rámci súkromného sektora bol v decembri protichodný, keď medzimesačne rástol objem úverov domácnostiam, objem úverov nefinančným spoločnostiam však poklesol. V sektore domácností rástli najmä úvery na nehnuteľnosti. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesli úvery všetkých splatností, najvýraznejšie však úvery od 1 do 5 rokov. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, čo naznačuje pokračovanie úverovej expanzie. Medziročná dynamika úverov nefinančných spoločností aj napriek medzimesačnému poklesu dokonca vzrástla. V rámci vývoja úrokových mier sa v decembri ceny úverov výraznejšie nezmenili a skôr prevládali relatívne priaznivé podmienky financovania. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností mierne poklesli a banky naopak mierne zvýšili úročenie vkladov domácností.

Pozn: Mesačný bulletin NBS za február 2012 bude v plnom znení publikovaný 29. 2. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.